10 Amazing Places in China

Fantastic architecture in Guizhou

Guilin
Aerial view of Hangzhou
Beautiful view of the Great Wall of China
Yu Garden, Shanghai
Shangri-La, Yunnan. China
Chongsheng temple, Yunnan China
Zhou zhuang
Hillside town…..China

You may also like...

Comments